Parken

Landschapspark

Historisch beeld
Historische parkbossen zijn van oorsprong landschappelijk aangelegde cultuurbossen op landgoederen en buitenplaatsen met als belangrijkste functie het vergroten van de belevingswaarde van de aanleg. Ze kenmerken zich door een gevarieerde opbouw in soortensamenstelling, gelaagdheid en ouderdom. Door het parkbos lopen wandelpaden, vaak via een gevarieerde route. In een parkbos zijn vaak bloeiende heesters en kleine bomen aanwezig

Drie redenen om Groenpartner Avereest te vragen

Onderzoek en advies

De opeenvolging ‘verleden-heden-toekomst’ is voor Groenpartner Avereest leidend bij haar werk. Hoe geven de waarden uit het verleden en de kwaliteiten van nu betekenis aan de toekomst? Historisch en tuinhistorisch onderzoek is dan van belang voor goed begrip van de huidige situatie en als vertrekpunt voor visie en planvorming. Voor Groenpartner Avereest is onderzoek een onmisbaar onderdeel van herstel- en ontwikkelingsplannen, waarbij het bureau zelf de planvorming ter hand neemt of juist als aangever van de te stellen kaders meewerkt.

Ontwerp en realisatie

Groenpartner Avereest maakt ontwerpen en visies op de uiteenlopende schaalniveaus van tuinen en parken tot landschappen en variërend van ideeënschetsen op hoofdlijnen tot gedetailleerde uitvoeringsplannen en beplantingsschema’s. Al naar gelang de historische waarden krijgt het verleden meer of minder plaats in het ontwerp. Daardoor kunnen projecten uiteen lopen van een zo zuiver mogelijke restauratie tot een geheel nieuwe terreininrichting, gebaseerd op de essentie van de plek en passend bij de huidige vraag. Een hierop gebaseerd beheerplan ondersteunt de dagelijkse werkzaamheden en zorgt dat ons idee ook echt de realiteit wordt en blijft. Groen Erfgoed is gebaat bij versterkingsplannen waarin respect voor het verleden en nieuwe vormen en elementen worden gecombineerd tot een duurzame inrichting van tuin, park of landschap. Hierin is een zorgvuldige balans tussen cultuurhistorische waarden, ecologie, (recreatief) gebruik, duurzaamheid en beheer van belang.

Beleid, vergunning en subsidie

Groenpartner Avereest is goed bekend met het overheidsbeleid op het gebied van cultuurhistorie, landschapsarchitectuur, natuur en bosbouw en ook met de bijbehorende wet- en regelgeving. Vanuit deze kennis, aangevuld met jarenlange praktijkervaring, adviseert Groenpartner Avereest onder meer op het gebied van de monumentenzorg, de Natuurschoonwet en bestemmingsplannen. Vanuit eigenaren worden wij betrokken bij het verkrijgen van de benodigde vergunningen, het verwerven van subsidies en het beoordelen van de monumentwaardigheid van tuinen en parken. Aan de andere kant zijn het overheden en fondsen die onze adviezen gebruiken bij het opstellen van erfgoedbeleid, subsidiestelsels, structuur- en bestemmingsplannen.