Natuurontwikkeling

Groenpartner Avereest kent alle landschappen van Nederland: van stedelijk milieu tot onze unieke laagveenmoerassen

Groenpartner Avereest staat natuur- of terreinbeherende instanties graag bij in het maken van passende keuzes voor een goed toegesneden natuur- en landschapsbeheer. We houden bij natuur en landschap rekening met cultuur- en archeologische waarden. Tevens hebben wij oog voor de inpassing van recreatieve en andere inpasbare functies, zoals waterberging.

Groenpartner Avereest kan u helpen met

  • het maken van visies op natuurbeheer en natuurontwikkeling.
  • het maken van nieuwe natuurlijke inrichtingsplannen voor erven en landgoederen.
  • het maken van inrichtingsplannen voor ecologische verbindingszones.
  • het creëren van faunaversterkingen in landschappen, waaronder de aanleg van speciale faunavoorzieningen (o.a. voor vleermuizen, kleine marterachtigen, etc.)
  • het opstellen van inrichting- en beheerplannen voor de ontwikkeling of herstel van natuurlijke en soortenrijke natuurgebieden (ecotopen) en vegetaties.
  • de verzorging van aanvragen van diverse subsidieregelingen waaronder Natuur- en landschapsbeheer
  • aanleg en beheer van landschapselementen.

knuppels van kastanjehoutnatuurontwikkeling Reggebegrazingprojecthooilanden