Rood voor Rood

Rood voor Rood is een regeling die het mogelijk maakt om met gesloten beurs in het buitengebied in de provincie Overijssel een woning te bouwen op de locatie van gestopte of stoppende agrarische bedrijven.

Door de sloop van landschapontsierende agrarische bebouwing wordt de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied verbeterd.

Bij de Regeling Rood voor Rood krijgt een deelnemer één of meer bouwkavels toegekend voor het bouwen van een woning. In ruil daarvoor moet de deelnemer uit de getaxeerde waarde van die bouwkavel de sloop van het bedrijfsgebouw op deze locatie en de verbeteringen van het landschap bekostigen.
De deelnemer mag zelf 30% van de gecorrigeerde vervangingswaarde van die gebouwen behouden.

Groenpartner Avereest heeft veel ervaring met projecten in de Rood voor Rood regeling. Net als met de Ruimte voor Ruimte regeling (vergelijkbare regeling, overige provincies).

Varianten en alternatieven voor Rood voor Rood regeling

Voor plannen in het buitengebied gelden meer regelingen:
• Rood voor Groen regeling (nieuwbouw met natuur, water of recreatie)
• Vrijkomende Agrarische Bebouwing (hergebruik)
• Functieverandering (omvormen landbouwgrond naar natuur )
• andere regelingen en subsidies

Werkwijze rood voor rood

Groenpartner Avereest heeft ruime ervaring met planvorming voor de “Rood voor rood”-regeling en onderhoudt daarvoor contacten met betrokken landgoedeigenaren, overheden en agrarische bedrijven. De vertrouwde erfgoedhovenier hanteert een vaste werkwijze:

1. Inventarisatie van de opdracht d.m.v. persoonlijk gesprek
2. Onderzoek: veldonderzoek en historisch desk-research
3. Uitwerking van ondervindingen en adviezen in een plan